Privacy

Privacybeleid

Thumbnail van PDF Privacy beleid

Uiteraard respecteren wij uw privacy en verwerken uw gegevens alleen voor het doel waarvoor deze werden verstrekt en op een wijze die overeenstemt met de wettelijke verplichtingen ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens en de regels die van toepassing zijn op elektronische marketing.

 1. Bedrijfsgegevens
  Dutchdrives is verantwoordelijk voor de verwerking van de klantgegevens waarover wij beschikken in het verband met onze dienstverlening.
  Naam bedrijf: Dutchdrives
  Kamer van Koophandel nummer: 28049765
  BTW-nummer: NL808227543B02

 2. Doel van de verwerking van klantgegevens
  Wij verwerken klantgegevens voor de volgende doeleinden:
  • het afhandelen van bestellingen
  • het uitvoeren van de overeenkomst
  • het verwerken van betalingen
  • het onderhouden van een commerciële relatie en marketing
  • het bieden van (technische) ondersteuning en klantenservice
  • het doen van marktonderzoek
  • het naleven van wettelijke verplichtingen
  Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld

 3. E-mailadres
  1. Wij kunnen u, in het kader van een gesloten overeenkomst, aanbiedingen doen ten aanzien van soortgelijke producten en diensten, mits u bij het verstrekken van uw gegevens hiertegen geen verzet hebt aangetekend. De mogelijkheid tot het aantekenen van verzet wordt geboden op het moment van het verstrekken van uw gegevens. Bovendien wordt u in elke (mail)communicatie de mogelijkheid geboden om onder dezelfde voorwaarden verzet aan te tekenen tegen verder gebruik van uw e-mailadres voor deze doeleinden.
  2. Bij het verzamelen van uw e-mailadres voor redenen anders dan in het kader van een gesloten overeenkomst, wordt dit niet gebruikt voor het overbrengen van ongevraagde communicatie wanneer u daarvoor geen toestemming heeft verleend.

 4. Postadres
  Wij kunnen het postadres (dat wij ontvangen in het kader van een verkoop of een verzoek om informatie) gebruiken voor het verzenden van reclameboodschappen met informatie over producten en diensten. Als u dergelijke reclame niet (langer) wenst te ontvangen, kunt u dit melden aan onze klantenservice.

 5. Telefoonnummer
  Tenzij u te kennen heeft gegeven dit niet op prijs te stellen, kunnen wij telefonisch contact met u opnemen om u te informeren over producten en diensten. Bij deze gesprekken wordt u gewezen op de mogelijkheid zich hiertegen te verzetten door middel van een registratie in het bel-me-niet-register.

 6. Bijzondere persoonsgegevens
  Eventueel verzamelde informatie wordt alleen intern gebruikt en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties, tenzij hiertoe een wettelijke verplichting bestaat.

 7. Veiligheid verzending en opslag van gegevens
  Wij nemen de volgende maatregelen om uw gegevens tijdens verzending en opslag te beveiligen:
  1. Op de pagina waar u mogelijk persoonsgegevens verstrekt, wordt gebruik gemaakt van een beveiligde verbinding.
  2. Wachtwoorden worden altijd gehasht opgeslagen.
  3. Wij slaan zo min mogelijk gegevens van klanten op en zorgen ervoor dat er in onze database geen bijzondere of gevoelige persoonsgegevens worden bewaard, tenzij dit niet anders kan.
  4. Het verzenden van persoonsgegevens per e-mail gebeurt via een beveiligde verbinding.
  5. Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om het verlies van gegevens of onrechtmatige verwerking ervan (zoals aanvallen) tegen te gaan. Wij garanderen daarom een passend beveiligingsniveau en laten onze site periodiek toetsen.
  6. Alle systemen waarin mogelijk (gevoelige) persoonsgegevens worden verwerkt, zijn voorzien van antivirussoftware en de laatste beveiliging gerelateerde patches van alle andere belangrijke software, zoals uitgegeven door de leveranciers van deze software.
  7. Minimaal 2 maal per jaar wordt onze site getoetst op applicatie kwetsbaarheden.

 8. Toegang tot uw gegevens en de uitoefening van andere rechten
  Op verzoek doen wij aan bezoekers van onze website mededeling over de persoonsgegevens die van hen worden verzameld en worden verwerkt. Eventuele onjuiste gegevens kunnen worden verbeterd, aangevuld of verwijderd. Als u toegang wenst tot deze informatie, of uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, neem dan contact met ons op via onderstaand adres. U kunt eveneens met het onderstaande adres contact opnemen voor de uitoefening van het recht op correctie, afscherming en verzet.

 9. Contact
  Als u opmerkingen heeft of wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact opnemen:
  1. Op het volgende e-mailadres: support@dutchdrives.com
  2. Op het volgende telefoonnummer: +31 (0)88 7865000
  3. Op het volgende adres: Loosterweg 7 - 2215 TL - Voorhout - NL

Dit privacybeleid kan te allen tijde gewijzigd worden. Deze wijzigingen zullen wij op deze plaats publiceren en in voorkomende gevallen zullen wij u hier per e-mail van op de hoogte stellen.